HomeЛюди и блогиRelated VideosMore From: WALTER RAMOS SIFUNDZA

House of prayer- Scelimpilo

86 ratings | 25869 views
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (12)
Nkosingiphile Sesi (7 months ago)
Amen Zion yanizwa Mangweni
kanjalo the son of Man
Lenhle Zwane (1 year ago)
Halleluya..... Mangwen!!!
menzie mlungisi (1 year ago)
ewu kumelwe
Fezile Madonsela (1 year ago)
amen zion ngyaniva
Gladys Nomasonto (2 years ago)
Ameniiiii kanjalo nendodana yomuntu imelwe ukuphakanyiswa hmmmmmm
Mefika Siyaya (2 years ago)
Thats the message we want
WALTER RAMOS SIFUNDZA (2 years ago)
yaaaaa kunjalo msandi bewkhona nah
matse nathi (9 months ago)
Mnaketfu faka kakhulu, sesisitwa ngini la tsine , sisetiveni letingsebentisa labanye bonkulunkulu la
matse nathi (9 months ago)
WALTER RAMOS SIFUNDZA mnaketfu, tsine lengemaveni, singase sititfolasiphi kenje letingoma,
Sandile Dlamini (2 years ago)
umlindzelo we Salvation
Micah Nkosi (2 years ago)
sandile dlamini

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.